Zöldterület mutató

A zöldterületi mutató az adott építési szabályzat által meghatározott minimális terület, amelyet “zöld” felület kell, hogy borítson, ennek mértékét minden övezeti besorolásnál elő szokás írni. Ez a terület a telek növényzettel borított része (százalékban megadva), amely kapcsolódik az eredeti talajhoz. A zöldterületbe nem számítható bele semmilyen betonozott rész (kocsibejáró, teraszok, a ház körüli járda stb.).

Zártkert

A zártkert kategória ma már hivatalosan nem használt minősítés, viszont a tulajdoni lapokon ezek még számos esetben nem kerületek átírásra, és a köznyelvben továbbra is gyakran használják ezt a kifejezést. A zártkerti kategóriába sorolt területek voltak (ill. vannak) a településhez tartozó szőlők, gyümölcsösök, pincék, zártkerti gazdasági és pihenő célú épületek. Ma hivatalosan csak belterületi és […]

Zálogjogosult

Zálogjogosult az, akinek követelését a zálogjog biztosítja.

Zálogjog

Zálogjog alapján a kötelezett nem teljesítése esetén, a jogosult a pénzben meghatározott vagy meghatározható követelésének biztosítására szolgáló zálogtárgyból – más követeléseket megelőző sorrendben – kielégítést kereshet. A zálogtárggyal való felelősség terjedelme kiterjed a követelésre, kamatokra, a követelés és a zálogjog érvényesítésének költségeire, továbbá a zálogtárgyra fordított szükséges költségekre is (tőke és járulékaira). A zálogjog tárgya […]

Visszterhes vagyonátruházási illeték

Ingatlannak, ingónak és vagyoni értékű jognak visszteher mellett, továbbá öröklési vagy ajándékozási illeték alá nem eső, más módon történő megszerzése visszterhes vagyonátruházási illeték alá esik. Ennek mértéke a megszerzett vagyon, terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke után 10%. (Ingatlanok tulajdonjogának cseréje esetén az illeték alapja a cserével megszerzett ingatlan forgalmi értéke. Tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés […]

Visszavásárlási jog

Az eladott dolog visszavásárlásának jogát az adásvételi szerződéssel egyidejűleg kell írásba foglalni. A visszavásárlás az eladónak a vevőhöz intézett nyilatkozatával jön létre. Legfeljebb öt évre lehet kikötni. A visszavásárlási ár egyenlő az eredeti vételárral; az eredeti vevő azonban a visszavásárlási áron felül követelheti azt az összeget, amellyel a dolog értéke hasznos ráfordításai folytán a visszavásárlás […]

Vételi szándéknyilatkozat

A vételi szándéknyilatkozatban a vevő az adásvétel lényeges elemeinek meghatározásával ajánlatot tesz az ingatlan megvételére. Lényeges kérdés általában, de nem kizárólagosan, a vételár, a fizetési ütemezés, a foglaló, az ingatlan tehermentesítése, elővásárlásra jogosultak stb. Lehetőség van továbbá a vételi ajánlat biztosítékkal történő megerősítésére is. Az ajánlattevő az ajánlatban meghatározott határidőn belül kötve van ajánlatához és […]

Vételi jog – opció

A tulajdonos bárkinek vételi jogot engedhet. Ebben az esetben a jogosult a dolgot egyoldalú nyilatkozattal megvásárolhatja. A vételi jogra vonatkozó megállapodást írásba kell foglalni, abban meg kell jelölni a dolgot és a vételárat. Legfeljebb öt évre lehet kikötni. A határozatlan időre kikötött vételi jog hat hónap elteltével megszűnik.

Vagyont terhelő zálogjog

A jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagyonának egészén vagy annak önálló gazdasági egységként működtethető részén (vagyon) az ezt alkotó dolgok, jogok és követelések (vagyontárgy) meghatározása nélkül vagyont terhelő zálogjog. A zálogszerződést közjegyzői okiratba kell foglalni és a zálogjogot a zálogjogi nyilvántartásba – Magyar Közjegyzői Kamara – kell bejegyezni. Ez a zálogjog a […]

Vagyoni értékű jog

Az illetéktörvény szerint a földhasználat, a haszonélvezet, a használat joga – ideértve a szövetkezeti háztulajdonra vonatkozó rendelkezések szerinti használati jogokat -, továbbá a vagyonkezelői jog és az önálló orvosi tevékenység működtetési joga.

Új lakás

A lakhatás feltételeinek, a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, használatbavételi vagy fennmaradási engedéllyel rendelkező lakás, melyet a lakás építtetőjétől vásárol a vevő és ő az első bejegyzett tulajdonos.

Tulajdonjog fenntartás

Az eladó a tulajdonjogot a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntarthatja. Ezt csak a szerződés megkötésekor, írásban lehet kikötni. A vevő a tulajdonjog-fenntartás hatályossága idején – ingatlan esetén – a dolgot birtokba veheti, szedheti hasznait, viselheti terheit, okozott kárt, de nem idegenítheti el és nem terhelheti meg.

Tulajdoni lap típusok

Az ingatlan-nyilvántartás nyilvános, az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap tartalma korlátozás nélkül megismerhető, azt bárki megtekintheti, arról feljegyzést készíthet, hiteles vagy nem hiteles másolatot kérhet.  A tulajdoni lapról az alábbi hiteles és nem hiteles másolatok adhatók ki: Teljes másolat: amely valamennyi bejegyzést tartalmazza szó szerint, Szemle: amely a fennálló bejegyzéseket tartalmazza szó szerint, Részleges másolat: amely csak […]

Tulajdoni lap részei

A tulajdoni lap 3 részből áll, melyek római számmal vannak jelölve. Minden lap tetején legfelül találjuk a helyrajzi számot, ez azonosítja be fixen az ingatlant a földhivatali adatbázisban. A helyrajzi szám alatt találjuk az ingatlan címét, ami sokszor eltér a lakcímkártyán feltüntetett címtől, de a szerződéskötéskor mindig a földhivatali adatokat kell követni. Az I. pont […]

Tulajdoni lap árak

A tulajdoni lapról kiállított hiteles másolatért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

Tulajdoni lap adatai

A tulajdoni lapon szereplő – általános – adatok: (Inytv. 14-15.§) Az ingatlan adatai: Az ingatlan-nyilvántartás az ingatlan következő adatait tartalmazza: a település nevét, az ingatlan fekvését (belterület, külterület megjelölése), a belterületen lévő ingatlannál az utca (tér, krt. stb.) nevét és a házszámot, a helyrajzi számát és területnagyságát, művelési ágát és a művelés alól kivett terület […]

Tulajdoni lap

Az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlan adatait, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogilag jelentős tényeket, továbbá azok jogosultjait és a jogosultak adatait a tulajdoni lapra kell bejegyezni, feljegyezni, illetve azon átvezetni.  A tulajdoni lapokat településenként egytől kezdődően számozni kell. A tulajdoni lap száma mellett minden tulajdoni lapon a település nevét is fel kell tüntetni. Az ingatlan-nyilvántartás […]

Tetőtér-beépítés

A lakás alapterületének bővítése tetőtérben, amely az eredeti tetőszerkezet elbontása nélkül helyiség(-ek), helyiségcsoport(-ok) vagy önálló rendeltetési egység építésével új építményszint (emeletszint) létrehozását jelenti.

Terasz

Épületnek földszinten, lapos tetőn stb. levő, tartózkodásra alkalmas része.

Teljes másolat

A tulajdoni lapnál előforduló szakkifejezés. A teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza (a már nem érvényeseket is) szó szerint.

Telekadó

A települési (községi, városi, fővárosi és kerületi) önkormányzat képviselőtestülete – önkormányzat – az illetékességi területén, rendelettel helyi adókat vezethet be. Ilyen például az telekadó. Az adókötelezettség az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészleteket érinti. Az adó alanya az, aki az év első napján a telek tulajdonosa. Mentes a telekadó alól az építési tilalom alatt […]

Telek

A lakóingatlanok egy főcsoportja a telek, amely alatt a mezőgazdasági rendeltetésű (gyep, szőlő, szántó, gyümölcsös) üdülő, zártkert, építési telek stb. valamennyi fajtáját értjük.

Tartási szerződés

A tartásra jogosult személy tartása fejében, a tulajdonában lévő ingatlant a kötelezettre ruházhatja azzal, hogy a tartási jog az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető. Tudni kell, hogy ha a tartásra jogosult a más nevére írt ingatlant elidegeníti, és tartási kötelezettségének nem tesz eleget, az ingatlan új tulajdonosa köteles az ingatlanból való kielégítést tűrni. Tartási szerződés alapján az egyik […]

Társasház

Egynél több lakással rendelkező felépítmény, mely társasházi alapító okirattal rendelkezik.

Takarnet

A Takarnet szolgáltatás, az ingatlan tulajdoni lapjainak, internetes elérhetőségét biztosítja. Ez a szolgáltatás, ügyvédi irodák, közjegyzők, és szakirodák részére, előfizetéses alapon elérhető. Egyes földhivatalok ezen a rendszeren keresztül bocsájtják ki a tulajdoni lapokat.

Szükséglakás

Az a lakás, amely komfortfokozatba nem sorolható, olyan helyiség (helyiségcsoport), amelynek (amelyben legalább egy helyiségnek) alapterülete a 6 nm-t meghaladja, külső határoló fala legalább 12 cm vastag téglafal, vagy más anyagból épült ezzel egyenértékű fal, ablaka vagy üvegezett ajtaja van, továbbá fűthető és WC (árnyékszék) használata, valamint a vízfelvétel lehetősége biztosított.

Szuterén

francia alagsor A szuterén helyiség padlója a talajszint alatt van, ablakai normál méretűek, ellentétben a pincével. Ha a talaj domborzati egyenetlensége miatt a helyiség vagy a lakás egyes részei a talajszint alá kerülnek, akkor is szuterénről beszélünk. Különös figyelmet kell fordítani a megfelelő szigetelésre, mert hajlamos a vizesedésre. Az emeleti ingatlanokhoz képest értéke általában 30-40%-kal […]

Szocpol

Lakásépítési (szociálpolitikai) kedvezmény. Az jogosult rá, aki a méltányolható lakásigényen belül új lakást vásárol, épít, legalább egy szobával bővíti, tetőteret épít be, lakását elcseréli legalább egy szobával nagyobbra. Összege gyermekszámtól függ.

Szoba

Lakószoba az a helyiség, amelynek alapterülete a 6 m2-t meghaladja, külső határoló fala legalább 25 cm vastag téglafal vagy más anyagból épült, ezzel egyenértékű fal, ablaka közterületre, udvarra, kertre vagy üvegezett verandára (folyosóra) nyílik, melegpadlója van, fűthető, valamint legalább egy két méteres – ajtó és ablak nélküli – falfelülettel rendelkezik.

SZMSZ

Társasház Szervezeti és Működési szabályzata Ügyvéd készítheti el, a földhivatalba be kell adni. Tartalmazza: tulajdonjogokat, hatásköröket, közös költségelszámolási módot, fizetési felszólítások szabályait, szavazások szabályait, közgyűlésekre vonatkozó szabályokat, házirendet.

Szintterületi mutató

Azt mutatja meg, hogy az adott telekre mekkora felépítményt szabad építeni, amit az összes építményszint bruttó alapterületének és a telek területének a hányadosa ad meg. Azaz hány %-a lehet a telek területének a felépítmény teljes (bruttó) területe. A szintterületi mutatóban a terepszint alatti terület nincs benne.

Szemle

A tulajdoni lappal kapcsolatos szakkifejezés, amely a fennálló (jelenleg is érvényes) bejegyzéseket tartalmazza szó szerint.

Széljegy

A földhivatali beadvány – ingatlan-nyilvántartási kérelem és az alapul szolgáló okiratok – iktatószámát a benyújtás napján a tulajdoni lapra feljegyzik (széljegy), és ennek megtörténtét a beadványra rávezetik (iktatószámot, ügyiratszámot kap). A széljegyzésben a széljegyzett beadvány tartalmára röviden utalnak. A tulajdoni lapon feltüntetett széljegy tanúsítja a bejegyzés, átvezetés, feljegyzés iránti ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítását.

Számvizsgáló Bizottság

A bizottság bármikor ellenőrizheti a közös képviselő munkáját, a társasház pénzügyeit, véleményezi a közgyűlés elé terjesztett javaslatokat.

Szabad belmagasság

Előírt legkisebb belmagasság, amelybe a határoló faltól vízszintesen mért 0,2 m-es sávon belül, a padlótól mért 1,9 m magasságig. Beálló épületszerkezet vagy rögzített vezeték figyelmen kívül hagyható.

Stúdió lakás

A garzon “divatosabb elnevezése”, általában kis alapterületű ingatlan típus, egyetlen lakóhelyiségből áll. (főzőhelyiség, hálószoba, nappali egy térben)

Spejz

Éléskamra, élelem tárolására használt sufni.

Sortartásos kezesség

A kezes mindaddig megtagadhatja a teljesítést, amíg a követelés a kötelezettől és az olyan kezesektől, akik őt megelőzően, reá tekintet nélkül vállaltak kezességet, behajtható.

Részletvétel

Adásvétel esetén a felek megállapodhatnak, hogy a vevő a vételárat meghatározott időpontokban, több részletben fizeti meg, de a dolgot már a vételár teljes kiegyenlítése előtt neki átadják.

Részleges másolat

A tulajdoni lappal kapcsolatos szakkifejezés, amely csak a kívánt bejegyzéseket tartalmazza szó szerint.

Piaci érték

Azt az árat jelenti, amely összegért a vagyontárgy méltányosan magánjogi szerződések keretében – az értékelés időpontjában – várhatóan nagy valószínűséggel eladható.

Penthouse lakás

(padlás + terasz + panoráma) Luxus, színvonalas. Egyesült Államokból eredetileg egy olyan exkluzív, luxus színvonalú önálló lakóház, melyet felhőkarcolók tetejére építenek, jellemzően nagy terasszal, tetőkerettel. Magyarországon nagy alapterületű lakásról beszélünk, melynek kötelező jelleggel van egy közel lakásméretű vagy annál nagyobb terasza, mindenképpen egy épület legfelső szintjén helyezkedik el, valamint több irányba is panorámás.

Panoráma

Ingatlan esetében kilátást, körképet jelent, egyfajta pozitív látvány élményt, ami ingatlanosok számára akkor elfogadott, amikor ablakon kitekintve egy az egyben megjelenik.

Övezeti besorolás

Az övezeti besorolás a földterületek beépíthetőségi mértékét mutatja meg. Az, hogy milyen övezeti besorolásba tartozik egy adott terület, szabályozza, hogy mit (lakó, ipari stb. …), és milyen alapterületű, magasságú, lakásszámú, és bruttó szintterületi mutatójú felépítményt lehet rá építeni. A városok és községek igazgatási területét építési szempontból beépítésre szánt (beépített, további beépítésre kijelölt) területbe sorolják, amelyen […]

Összkomfortos

Az a lakás, amely legalább 12 m2-t meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel és WC-vel, közművesítettséggel (villany- és vízellátással, szennyvízelvezetéssel, melegvíz-ellátással) és központos fűtési móddal (táv-, egyedi központi vagy etázsfűtéssel) rendelkezik.

Öröklési szerződés

Az örökhagyó szerződést köthet bárkivel arra, hogy halála után a vele szerződő fél lesz az örököse. (Végrendeleti intézkedés.)

Öröklési illeték

Az öröklési illeték tárgya a haláleset folytán történt vagyonszerzés; az örökség – ideértve a haszonélvezeti jog megváltását -, a hagyomány, a meghagyás alapján történő vagyonszerzés, a kötelesrész szerzése, továbbá a halál esetére szóló ajándékozás. Nem kell öröklési illetéket fizetni az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett olyan vagyoni értékű jog után, amely a dolog tulajdonosának személyében beállott változásra (öröklésre) […]

Öröklés

Ha az ember meghal, hagyatéka, mint egész átszáll az örökösre. Örökölni törvény vagy végintézkedés alapján lehet. Ha az örökhagyó után végrendelet maradt, az öröklés rendjét ez határozza meg. Végintézkedés hiányában az öröklés rendjére a törvény az irányadó. Amennyiben más örökös nincs, a hagyaték az államra száll. Az állam törvényes örökös.

Önálló zálogjog

Ebben az esetben a zálogjogot úgy is alapítják, hogy az a zálogtárgyat személyes követelés nélkül terheli. Ilyen esetben a zálogjogosult – a zálogszerződésben meghatározott összeg, valamint annak járulékai erejéig – kizárólag a zálogjoggal terhelt zálogtárgyból kereshet kielégítést.

OTÉK

Országos Településrendezési és Építési Követelmények. Ez a kormányrendelet az új építési törvény végrehajtási rendeletei között is kiemelkedő fontosságú. Az OTÉK a szakmai-létesítési követelményeket kívánja a törvény szellemében részletesen szabályozni. Az OTÉK elődje, az OÉSZ az utóbbi fél évszázad építési-műszaki szabályozásában mindig kiemelt helyet foglalt el, lényegében rendeleti formában megfogalmazott, sokak által szakkönyvként kezelték. Ezt a […]

C, LY, NY, Q, TY, Ü/Ű, W, X, Y, ZS