Új lakás

A lakhatás feltételeinek, a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, használatbavételi vagy fennmaradási engedéllyel rendelkező lakás, melyet a lakás építtetőjétől vásárol a vevő és ő az első bejegyzett tulajdonos.

Övezeti besorolás

Az övezeti besorolás a földterületek beépíthetőségi mértékét mutatja meg. Az, hogy milyen övezeti besorolásba tartozik egy adott terület, szabályozza, hogy mit (lakó, ipari stb. …), és milyen alapterületű, magasságú, lakásszámú, és bruttó szintterületi mutatójú felépítményt lehet rá építeni. A városok és községek igazgatási területét építési szempontból beépítésre szánt (beépített, további beépítésre kijelölt) területbe sorolják, amelyen […]

Összkomfortos

Az a lakás, amely legalább 12 m2-t meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel és WC-vel, közművesítettséggel (villany- és vízellátással, szennyvízelvezetéssel, melegvíz-ellátással) és központos fűtési móddal (táv-, egyedi központi vagy etázsfűtéssel) rendelkezik.

Öröklési szerződés

Az örökhagyó szerződést köthet bárkivel arra, hogy halála után a vele szerződő fél lesz az örököse. (Végrendeleti intézkedés.)

Öröklési illeték

Az öröklési illeték tárgya a haláleset folytán történt vagyonszerzés; az örökség – ideértve a haszonélvezeti jog megváltását -, a hagyomány, a meghagyás alapján történő vagyonszerzés, a kötelesrész szerzése, továbbá a halál esetére szóló ajándékozás. Nem kell öröklési illetéket fizetni az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett olyan vagyoni értékű jog után, amely a dolog tulajdonosának személyében beállott változásra (öröklésre) […]

Öröklés

Ha az ember meghal, hagyatéka, mint egész átszáll az örökösre. Örökölni törvény vagy végintézkedés alapján lehet. Ha az örökhagyó után végrendelet maradt, az öröklés rendjét ez határozza meg. Végintézkedés hiányában az öröklés rendjére a törvény az irányadó. Amennyiben más örökös nincs, a hagyaték az államra száll. Az állam törvényes örökös.

Önálló zálogjog

Ebben az esetben a zálogjogot úgy is alapítják, hogy az a zálogtárgyat személyes követelés nélkül terheli. Ilyen esetben a zálogjogosult – a zálogszerződésben meghatározott összeg, valamint annak járulékai erejéig – kizárólag a zálogjoggal terhelt zálogtárgyból kereshet kielégítést.

Írásbeli magánvégrendelet

Írásbeli magánvégrendeletet a végrendelkező írhatja maga, de írathatja mással is. Csak olyan nyelven lehet érvényessé tenni, amit a végrendelkező ért, és amelyen írni, olvasni tud. Az írásbeli magánvégrendelet érvényes, ha annak végrendeleti minősége, keltének helye és ideje magából az okiratból kitűnik, továbbá, ha a végrendelkező azt elejétől végéig maga írja és aláírja; vagy két tanú […]

Értéknövelő beruházás

A szokásos piaci értéket növelő ráfordítás. Szokásos piaci értéket növelő ráfordításnak minősül az az igazolt kiadás, amely– az ingó dolog átruházása esetén annak eredeti használhatóságát növeli, javítja és/vagy az átruházást megelőző 12 hónapon belül és az átruházásról szóló szerződés szerinti bevételnek az 5 százalékát meghaladó mértékben az eredeti használhatóságának megőrzése, helyreállítása céljából történt;- ingatlan átruházása […]

Érték

Az érték a piacon, a jövőben megszerezhető „hasznok” előrejelzése. (Pl.: Piaci érték, használati érték, beruházási érték, üzleti érték, biztosítható érték stb.)

Építménymagasság

Az építmény valamennyi (a telekbeépítettség meghatározásánál figyelembe vett építmény) kontúrvonalára állított függőleges felületre vetített homlokzati vetületi-felület összegének (F) valamennyi, e vetületi-felület vízszintesen mért hosszának összegével (L) való osztásából (F/L) eredő érték.

Építményadó

A települési (községi, városi, fővárosi és kerületi) önkormányzat képviselőtestülete – önkormányzat – rendelettel az illetékességi területén helyi adókat vezethet be. Ilyen például az építményadó. Adót kell fizetni az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész után.

Építésügyi hatósági engedélyek

Az illetékes építésügyi hatóság a következő engedélyeket adja ki: bontási engedély, elvi építési engedély, építési engedély, használatbavételi engedély, fennmaradási engedély és bontási engedély.

Építésügyi hatóság

Az építésügyi hatóság az építményekkel (ideértve a hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákkal és a műemléki védelem alatt álló építményeket is) kapcsolatos építési tevékenységgel összefüggő engedélyezési, kötelezési és ellenőrzési feladatai során az építményekre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési követelményeket juttatja érvényre. A sajátos építményfajtákkal és a műemléki védelem alatt álló építményekkel kapcsolatos építési tevékenység esetén a […]

Építési telek

A törvény által, jogilag építési övezetbe sorolt, beépíthető földterület. Az adott ingatlan Földhivatali besorolásában, ezáltal a tulajdoni lapján is beépíthető területként meghatározott terület, amely nincs a helyi rendeletek szerint sem építési tilalom alatt. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2.§ 6. pontja szerint építési telek a beépítésre szánt területen fekvő, […]

Építési engedély

Építési munkát csak a jogerős és végrehajtható építési engedélynek, továbbá a hozzá tartozó, jóváhagyott – engedélyezési záradékkal ellátott – terveknek és egyéb okiratoknak, valamint jogszabályban meghatározott esetekben az ezek alapján készített műszaki megvalósítási terveknek megfelelően szabad végezni.

Átlagos belmagasság

A helyiség hasznos alapterületéhez tartozó térfogatnak és a hasznos alapterületnek a hányadosa. (m³/m²)

Ár

Az eladási vagy egyéb ügyletben szereplő törvényes fizetőeszközben kifejezett összeg. Létezik irányár – amely általában egy induló árat jelent, és jelzés értékű, hogy az eladó hajlandó alkudni, azaz kevesebbért is odaadni. Ezt a folyamatot áralkunak nevezzük. Végárnak hívjuk azt az összeget, amelynél kevesebbért nem adja oda az eladó az adott ingatlant vagy terméket.

Állandó megbízás

A megbízási szerződés létrejöttére az általános szabályok irányadók. Az a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. A tulajdonos részéről meghatározott ideig érvényes. Az ilyen szerződés lehetőséget biztosít arra, hogy a tulajdonos minél nagyobb körben reklámozza az eladásra váró ingatlanját (akár más ingatlanos cégekkel is), vagy saját maga adja el a lakását/ingatlanját. Ezzel természetes […]

ÁFA

Általános forgalmi adó Az Áfa kérdése felmerülhet, nem lakóingatlan értékesítésnél, vagy újépítésű lakások első értékesítésénél (amennyiben egy jogi személyiség értékesít, amely Áfa köbe tartozik). Nem lakóingatlanok: iroda, telek, garázs. Ezen kívül Áfa felmerülhet ingatlan bérbeadásnál (amennyiben egy jogi személyiség értékesít, amely Áfa körbe tartozik). A Magyarországon (2007.10.30-án) érvényes Áfa mértéke bizonyos ingatlanok eladása, hasznosítási díja, […]

C, LY, NY, Q, TY, Ü/Ű, W, X, Y, ZS