Az ingatlannyilvántartásba bejegyezhető jogok

Az ingatlannyilvántartásba bejegyezhető jogok: a) tulajdonjog, illetőleg állami tulajdonban álló ingatlan esetében az állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezet, és a vagyonkezelői jog, helyi önkormányzati tulajdon esetében a vagyonkezelői jog, b) a lakásszövetkezeti tagot megillető állandó használati jog, c) megállapodáson és bírósági határozaton alapuló földhasználati jog, d) haszonélvezeti jog és használat joga, e) telki szolgalmi jog, […]

Átlagos belmagasság

A helyiség hasznos alapterületéhez tartozó térfogatnak és a hasznos alapterületnek a hányadosa. (m³/m²)

Ár

Az eladási vagy egyéb ügyletben szereplő törvényes fizetőeszközben kifejezett összeg. Létezik irányár – amely általában egy induló árat jelent, és jelzés értékű, hogy az eladó hajlandó alkudni, azaz kevesebbért is odaadni. Ezt a folyamatot áralkunak nevezzük. Végárnak hívjuk azt az összeget, amelynél kevesebbért nem adja oda az eladó az adott ingatlant vagy terméket.

Apartman

Egy légterű gazdag garzon.

Alrészlet

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló CXLI. törvény 11.§ (2) bekezdése szerint, a földrészletet művelési ágak és művelés alól kivett területek szerint további részletekre kell bontani. Ezeket nevezzük alrészletnek. Alrészlet a település belterületén az egy hektárt meghaladó földrészleten és a külterületen valamennyi földrészleten belül a különböző művelési ágak területét, továbbá a művelés alól kivett területet alrészletként kell nyilvántartani, […]

Állandó megbízás

A megbízási szerződés létrejöttére az általános szabályok irányadók. Az a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. A tulajdonos részéről meghatározott ideig érvényes. Az ilyen szerződés lehetőséget biztosít arra, hogy a tulajdonos minél nagyobb körben reklámozza az eladásra váró ingatlanját (akár más ingatlanos cégekkel is), vagy saját maga adja el a lakását/ingatlanját. Ezzel természetes […]

Alkov

Alkov (francia alcove, arab al-kube) – beboltozott fülke. A nappaliból nyíló, önálló helyiség, eredetileg pihenő, dolgozó, esetleg könyvtár funkcióra használatos. Annyiban rokona a hallnak, hogy szintén ablaktalan, de annál valamivel kisebb. Egy fülkenagyságú beugró azonban még nem feltétlenül alkov, ugyanis az alapterülete legalább 6-8 négyzetméter kell legyen.

Albetét, vagy társasházi különlap

Önálló helyrajzi számmal jelölt ingatlan a társasházban. Azért használjuk ezt a szót az alapító okiratban, mert nem csak lakások vannak a társasházban, hanem mondjuk üzlethelyiség, így az helytelen kifejezés lenne. Az albetétesítés alatt azt az ingatlan-nyilvántartási eljárást értjük, amikor a társasház kialakításra kerül. Társasház létrehozható már korábban megépült, vagy felépítendő építményen. Mindkettő esetén az alábbiak […]

Alapterület

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) 1. számú melléklet 2. pontja alapján az alapterület a helyiség vagy tér teljes járófelületének területe.

Akadálymentesítési támogatás

Vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe a súlyosan mozgássérült személy részére műszakilag akadálymentes lakás kialakításának többletköltségeire. A támogatást igényelheti a mozgássérült vagy az elhelyezéséről gondoskodó közeli hozzátartozó, ha a mozgássérült személy súlyos mozgáskorlátozott személynek minősül, és a mozgásukban nem akadályozottak használatára tervezett és az érvényben lévő általános építési előírások szerint megépített lakóépületet, illetőleg az […]

Akadálymentes épített környezet

Akadálymentes az épített környezet akkor, ha annak kényelmes, biztonságos, önálló használata minden ember számára biztosított, ideértve azokat az egészségkárosodott egyéneket vagy embercsoportokat is, akiknek ehhez speciális létesítményekre, eszközökre, illetve műszaki megoldásokra van

Ajándékozási illeték

Az ajándékozási illeték tárgya az ajándékozás folytán történt vagyonszerzés; ingatlan ajándékozása; ingó ajándékozása; vagyoni értékű jognak ingyenes alapítása, ilyen jognak vagy gyakorlásának ingyenes átengedése, továbbá az ilyen jogról ellenszolgáltatás nélkül történő lemondás. Mindezek csak akkor esnek ajándékozási illeték alá, ha arról okiratot állítottak ki, vagy ingó ajándékozása esetén okirat kiállítása ugyan nem történt, de az […]

ÁFA

Általános forgalmi adó Az Áfa kérdése felmerülhet, nem lakóingatlan értékesítésnél, vagy újépítésű lakások első értékesítésénél (amennyiben egy jogi személyiség értékesít, amely Áfa köbe tartozik). Nem lakóingatlanok: iroda, telek, garázs. Ezen kívül Áfa felmerülhet ingatlan bérbeadásnál (amennyiben egy jogi személyiség értékesít, amely Áfa körbe tartozik). A Magyarországon (2007.10.30-án) érvényes Áfa mértéke bizonyos ingatlanok eladása, hasznosítási díja, […]

Adókulcs

Az adóalap meghatározott százaléka. (Más és más lineáris adózás, progresszív, illetve lépcsőzetesen, vagy sávosan progresszív adózás esetén.)

Adókötelezettség

Adókötelezettség képződhet: ingatlan értékesítésből származó jövedelem esetén, ingatlan bérbeadásból származó jövedelem esetén, egyéb ingatlan hasznosításból származó jövedelem esetén, örökösödésből származóan. A bejelentésre, a nyilatkozattételre, az adóalap- és adómegállapításra, a bevallásra, az adóelőleg- és adófizetésre, az adólevonásra, a nyilvántartás-vezetésre, a bizonylatkiállításra, az adatszolgáltatásra, az iratok megőrzésére vonatkozóan a bevételt szerző magánszemély és az adóztatásban közreműködő kifizető […]

Adókedvezmény

Adókedvezmény, ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem esetén: Az ingatlan és vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem után az adó mértéke 25 százalék. Az adót a magánszemélynek adóbevallásában kell megállapítania, és az adóbevallás benyújtására előírt határidőig kell megfizetnie. A befizetett adóból visszajár (vagy nem kell azt megfizetni) az ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó […]

Adóév

Az az időszak, amelyre vonatkozóan az adó alapját meg kell állapítani; ez a naptári év, az e törvényben meghatározott kivételekkel.

Adó és értékbizonyítvány

Adó- és értékbizonyítvány kiállítására ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére, külön jogszabályi rendelkezés alapján van lehetőség. Ilyen külön jogszabályi rendelkezések jelenleg a következők: a.) a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv. 140. § (1) bekezdése, b.) a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958. (VII. 4.) IM rendelet 14. § (1) bekezdése, c.) a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi […]

Adásvétel

Az adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni, és a dolgot a vevő birtokába bocsátani, a vevő pedig köteles a vételárat megfizetni és a dolgot átvenni.  Ingatlan adásvétele csak akkor érvényes, ha a szerződést írásba foglalják. Az eladó köteles a vevőt a dolog lényeges tulajdonságairól és a dologgal kapcsolatos fontos […]

C, LY, NY, Q, TY, Ü/Ű, W, X, Y, ZS